Please use browser support html5. History

History

บริษัท ไทซันฟูดส์ จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  8  กุมภาพันธ์  2536 โดยมีสถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่  304  อาคารทีเอฟ ถนนศรีนครินทร์ และมีโรงงานตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดยบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการผลิตน้ำพืชผักและน้ำผลไม้บรรจุกระป๋องและบรรจุขวด (PET)ภายใต้เครื่องหมายการค้า TAISUN, GREEN  MATE, KELLY, KELLY JELLY และ   GREEN MATE SMOOTY FRUITY  รวมทั้งการรับจ้างผลิตโดยมีการบรรจุกระป๋องและบรรจุขวด  (PET)  ซึ่งประกอบด้วยน้ำผลไม้รสชาติต่างๆ กว่า 30 รสชาติ  จัดจำหน่ายไปทั่วประเทศ